Isikuandmed
Isikuandmeteks loetakse igasugust teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.
Privaatsuspoliitika rakendamine

ROTERMANNI KAUBANDUS privaatsuspoliitikat kohaldatakse isikuandmete töötlemisel vaatamata sellele, missugusel kujul esitab füüsiline isik oma andmed (või esitab kolmas isik kooskõlas seadustega/volitusega/nõusolekuga füüsilise isiku andmed): paberil, elektroonilisel kujul, ROTERMANNI KAUBANDUS kodulehel, internetipoes, poes jne.

Põhiteave

Isikuandmete töötlemise eesmärk: kauba ostu või teenuste lepingu sõlmimine, kauba tarne, arvelduste haldamine, garantiikohustuste täitmine.

Järelevalve: Liste OÜ, reg. nr. 14177668

Juriidiline aadress: Mõniste küla, Lämmi-5, Rõuge Vald, Eesti, 66002

Andmete edastus kolmandatele riikidele: ei toimu

Andmete saajad: kontroller, kontrolleri operaator ning kompetentsed (õiguslikud) riigiasutused, partnerid ning organisatsioonid (volitatud teenusepakkujad), teenusepakkujad, organisatsioonid, andmebaaside haldajad, pilveteenuse pakkujad, raamatupidamisteenuse pakkujad. Samuti juristide büroo, advokaadid, operaatorid jne.

Isikuandmete töötlemine ning õiguslik põhjendus

Isikuandmete töötlemist teostatakse antud konfidentsiaalsuspoliitika eesmärkide täitmiseks, sealhulgas ka ROTERMANNI KAUBANDUS legitiimsete huvide (äritegevus) täitmiseks, eraisikute isikuandmete omamise, töötlemise, säilitamise ning üleandmise normatiivaktide nõudmiste täitmiseks. Samuti tarbijate õigusi reguleerivate normatiivaktide järgimiseks.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg sõltub reglementeeritud normatiivaktis sätestatud korrast või lepingus märgitud tähtajast või siis ROTERMANNI KAUBANDUS poolt reglementeeritud tähtajast. Isikuandmeid ei säilitata kauem kui seda nõuab õigusaktidest tulenevate nõuete järgimine arvestades samal ajal ROTERMANNI KAUBANDUS äritegevuse huvisid. Õigusaktides märgitud tähiseni jõudmisel kustutatakse isikuandmed.

Isikuandmete turvaliseks säilitamiseks ning töötlemiseks kasutatakse spetsialiseeritud ning turvalisi programme kasutades selleks viirusetõrjeprogramme (“tulemüürid”) ning teisi tehnilisi lahendusi. Juurdepääs isikuandmetele on kaitstud juurdepääsusüsteemidega ning eriprogrammidega.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele riikidele (riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu ja/või Euroopa Majanduspiirkonda). Isikuandmeid võib edastada ROTERMANNI KAUBANDUS partneritele (sealhulgas volitatud teenusepakkujatest ettevõtetele), organisatsioonidele, teenuseid pakkuvatele (operaatoritele) ning volitatud juriidilistele ning füüsilistele isikutele (juristid, advokaadid). Andmete üleandmine toimub turvaliselt kasutades kaitstud programme ning tehnoloogiaid. Edastatud isikuandmete maht ei ole suurem kui on vajalik ROTERMANNI KAUBANDUSi õiguslike ning äritegevuse huvide täitmiseks.

Turunduspakkumised ning reklaamimaterjalide saatmine
Turunduspakkumisi saadetakse adressaatidele / füüsilistele isikutele, kes on andnud nõusoleku ROTERMANNI KAUBANDUS pakkumiste saamiseks (reklaamimaterjalid). Reklaamimaterjalidest loobumise kohta leiate info reklaami puudutavast e-kirjast. Samuti saab reklaamimaterjalidest loobuda saates e-kiri aadressile klienditugi@rotermanni.ee või kasutaja seadete halduses uudiskirja saamine välja lülitada.
Juurdepääs isikuandmetele

Füüsiline isik saab oma isikuandmetele ligi kirjaliku avalduse alusel järgides isikuandmeid reguleerivaid õigusnorme ning järgides avalduse vastuvõtmise ning läbivaatamise õigusnorme, saates avaldus (posti teel: Juhataja UÜ, e-posti teel: klienditugi@rotermanni.ee )

 Avaldust esitades on füüsiline isik kohustatud ennast identifitseerima nõutavas mahus kinnitamaks ROTERMANNI KAUBANDUSele, et isik küsib just enda kohta andmeid (isik küsib enda andmeid). Ainult sellisel juhul väljastab ROTERMANNI KAUBANDUS isikule kõik olemasolevad andmed ning muud seaduse poolt ettenähtud informatsiooni.

Õigus nõusolek tühistada

Füüsilisel isikul on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Keeldumissoov esitatakse isikuandmete töötlemise nõusoleku andmisega samal viisil.

Igal juhul võib füüsiline isik saata isikuandmete töötlemise nõusolekust keeldumise Juhataja UÜ e-maili teel:das@rde.ee / klienditugi@rotarmanni.ee. Keeldumine ei mõjuta enne keeldumist teostatud isikuandmete töötlemist. Samuti ei muuda ega peata keeldumine isikuandmete töötlemist, mida teostati kooskõlas jah/või tuginedes õigusnormidele (regulatsioonid, seadused, reeglid).

Telefonivestluste salvestamine
Hoiatame, et kõned võidakse salvestatada teenuse kvaliteedi kontrolli eesmärgil. Kontroller - ROTERMANNI KAUBANDUS (Juhataja UÜ)
Lõplik informatsioon

ROTERMANNI KAUBANDUSel on õigus muuta konfidentsiaalsuspoliitikat teavitades sellest füüsilist isikut (andmete subjekte).

Antud jaotise rubriike tuleks tõlgendada kui ainult teabe liikumise hõlbustamiseks. Andmete subjekt (füüsiline isik), kelle arvates on rikutud tema õigusi isikuandmete töötlemise suhtes, on õigus pöörduda JUhataja UÜ või Andmekaitse Inspektsiooni poole.